Справочник вопросов и ответов
QUOR - электронный справочник

8. В..єтнам, хутор..янин, об..єм, б..юст, б..є, лл..ється, Іл..я, астрахан..ський, ув..язнений, дит..ясла, духм..яні снопи, ін..єкція, в..яжеться, св..ятопис, кров..ю, міл..йони, бур..як, ад..ютант, ател..єПрип…ять, торф…яний, моркв…яний, багр…янець, бур…ян, в…юн, вр…ятувати, в…ється, тім…я, солов…ї, бур…як, любов…ю, кр…юк, бур…я, м…ясо, інтерв…ю, довір…я, з…економити, мавп…ячий, р…ябий, грав…юра, б…юро, міл…ярд, кур…йоз, брукв..яний, від..ємний, розм…якнути, п..єса, бл..єф, ф..юзеляж, без..ідейний, роз..юшити, над..їхати, з..єднати, Лук..янець, фотоз..йомка, зм..якшити, В..ячеслав.

Тег: Українська мова

Апостроф не пишеться:

1) після б, п, в, м, ф, якщо перед ним стоїть інший приголосний. Який належить до кореня, крім р: свято, мавпячий, морквяний, духмяний, медвяний, Святослав;

8. В'єтнам, хуторянин, об'єм, бюст, б'є, ллється, Ілдя, астраханський, ув'язнений, дит'ясла, духмяні снопи, ін'єкція, в'яжеться, святопис, кров'ю, мільйони, буряк, ад'ютант, ательє

Прип'ять, торф'яний, морквяний, багрянець, бур'ян, в'юн, врятувати, в'ється, тім'я, солов'ї, буряк, любов'ю, крюк, буря, м'ясо, інтерв'ю, довір'я, зекономити, мавпячий, рябий, гравюра, бюро, мільярд, курйоз, бруквяний, від'ємний,

розм'якнути, п.'єса, блєф, фюзеляж, безідейний, розюшити, над'їхати, з'єднати, Лук'янець, фотозйомка, зм'якшити, В'ячеслав.

328